Studijski program Specijalna edukacija i socijalna rehabilitacija realizovaće se u akademskoj 2016/17. godini.
Prvi ciklus studija traje četiri godine i vrednuje se sa 240 ECTS bodova.
Studijski program je nastao kao rezultat potreba vaspitno za kompetentnim stručnjacima koji će znati odgovoriti na potrebe pojedinca, ali i potrebe sistema.
Posebna pažnja je posvećena zahtjevima i potrebama pojedinca, ali i društva, potrebama brzog prilagođavanja promjenama, koje su svakodnevnica realne prakse.
Studijski program je cjelovit i sveobuhvatan, a usaglašen je sa naučnim poljem Pedagoške nauke – uža naučna oblast Defektologija, a prema Pravilniku o naučnim i umjetničkim poljima i užim naučnim oblastima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.27/10).
U okviru studijskog programa usvajaju se potrebna znanja i vještine, neophodne za sticanje izlaznog profila profesor specijalne edukacije i rehabilitacije (240 ECTS bodova). Struktura programa je kreirana tako da daje odgovarajuću zastupljenost ključnih grupa  predmeta: opšteobrazovni, naučno – stručni i stručno – aplikativni.
Vaspitanje i obrazovanje djece u Republici Srpskoj, ali i u Federaciji Bosne i Hercegovine, još uvijek se odvija na tradicionalan način, tj. kroz dominantan razredno-časovni sistem, iako je sve naglašenija potreba njegovog mijenjanja i prilagođavanja razvojnim potrebama djece i aktuelnim promjenama u društvu.
Glavna promjena u razmišljanju je da umjesto pripremanja djece za školu, pripremama školu da bude mjesto dostupno svoj djeci.
Studijski program Specijalna edukacija i socijalna rehabilitacija utemeljen je na polisintezi interdisciplinarnih i transdisciplinarnih pristupa i savremenih spoznaja iz edukacijsko-rehabilitacijskih, biomedicinskih, humanističkih, te drugih srodnih društvenih nauka. Studentima ovog studijskog programa omogućeno je sticanje znanja i vještina za različite profesionalne identitete, gdje stiču široki raspon kompetencija potrebnih u specijalnoj edukaciji, rehabilitaciji i socijalnom uključivanju djece, mladih i odraslih osoba sa teškoćama u razvoju.
Profesor specijalne edukacije i rehabilitacije će biti osposobljen za rad na prevenciji, dijagnostici, socijalnoj rehabilitaciji i edukaciji, primarno djece i mladih, ali i odraslih lica kojima je potrebna podrška u zadovoljenju njihovih potreba u procesu socijalne inkluzije.

N A S T A V N I    P L A N
od akademske 2016/2017. godine

Akademski naziv: Profesor specijalne edukacije i rehabilitacije

Prva godina – Prvi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

DEF-001

Didaktika

3

2

7

DEF-002

Razvojna psihologija

3

2

7

DEF-003

Opšta pedagogija

2

0

5

DEF-004

Uvod u specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

3

3

7

DEF-005

Engleski jezik 1

2

2

4

UKUPNO

 

13

9

30

Prva godina – Drugi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

DEF-006

Pedagoška psihologija

2

2

7

DEF-007

Osnovi neuropsihologije

2

2

5

DEF-008

Inkluzija u obrazovanju

2

3

7

DEF-009

Fenomenologija razvojnih poremećaja i smetnji

3

2

7

DEF-010

Engleski jezik 2

2

2

4

UKUPNO

 

11

11

30

NUBL

Leave a Comment