NEZAVISNI UNIVERZITET BANJALUKA
Veljka Mlađenovića 12e
Banjaluka


Broj: 151/19
Dana 29.05.2019. godine


Na osnovu člana 89. stav 1 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.75/10, 104/11,84/12, 108/2013, 44/2015, 90/2016, 31/2018 i 26/2019) i na osnovu člana 114. Statuta Nezavisnog univerziteta Banjaluka, Nezavisni univerzitet Banjaluka, dana 29.05.2019. godine raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor u nastavnička zvanja

1. Oglašava se izbor u nastavnička zvanje na uže naučne oblasti, prema uslovima i na način propisan Zakonom o visokom obrazovanju, a kako slijedi:
– redovni profesor iz užih naučnih oblasti:


Poslovne finansije – 3 izvršioca
Računovodstvo i revizija – 1 izvršilac
Menadžment – 1 izvršilac


2. Kandidat mora da ispunjava sljedeće uslove:
– da ima proveden najmanje jedan izborni period u zvanju van red nog profesora,
– da ima najmanje osam naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u naučnim časopisima i zbornicima sa recenzijom, nakon sticanja zvanja vanrednog profesora,
– ima najmanje dvije objavljene knjige (naučnu knjigu, monografiju ili univerzitetski udžbenik) nakon sticanja zvanja vanrednog profesora,
– da je uspješno realizovao mentorstvo kandidata za stepen drugog ili trećeg ciklusa i
– da ima uspješno ostvarenu međunarodnu saradnju sa drugim univerzitetima i relevantnim institucijama u oblasti visokog obrazovanja.


3. Kao dokaze o ispunjavanju uslova, kandidati su dužni uz prijavu na konkurs dostaviti:
– biografiju sa bibliografijom,
– ovjerenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu, magisteriju i stečenom doktoratu:
– izvod iz matične knjige rođenih;
– uvjerenje o državljanstvu;
– odluku o izboru u prethodno zvanje;
– dokaze o ispunjavanju minimalnih uslova za izbor u zvanje propisanih zakonom o visokom obrazovanju za izbor u zvanje.
Dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.


4. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
5. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od zvanja za koje se prijavljuje, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.
6. Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti, lično ili poštom preporučeno, na adresu:

NEZAVISNI UNIVERZITET BANJA LUKA
Veljka Mlađenovića 12 e
78 000 Banjaluka

NUBL

Leave a Comment