Dana: 23.05.2017. godine

Na osnovu člana 89. stav 1 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 75/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 5/17) i na osnovu člana 114. Statuta Nezavisnog univerziteta Banjaluka, Nezavisni univerzitet Banjaluka, dana 23.05.2017. godine raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za izbor u nastavničko zvanje

 

 1. Oglašava se izbor u nastavničko zvanje, kako slijedi:
 • Nastavnik, u zvanje redovnog profesora, za užu naučnu oblast Menadžment, naučno polje Ekonomija i poslovanje, naučna oblast Društvene nauke – jedan izvršilac.
 1. Uslovi za izbor u nastavnička i saradnička zvanja propisani su članom 77 .  Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 75/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 5/17).
 2. Kao dokaze o ispunjavanju posebnih uslova, kandidati su dužni uz prijavu na konkurs dostaviti
  • biografiju sa bibliografijom,
  • diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti,
  • odluku o prethodnom izboru u zvanje,
  • spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni,
  • objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, udžbenike ili monografije, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama,
  • odluke o imenovanju za mentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući document kojim se dokazuje mentorstvo ili učešće u radu Komisije za odbranu magistarskog, odnosno, doktorskog rada,
  • izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci),
  • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).
 3. Dokumenta se dostavljaju u original ili ovjerenoj kopiji.
 4. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na internet stranici nubl.org
 5. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
 6. Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti, lično ili poštom preporučeno, na adresu:

 

NEZAVISNI UNIVERZITET BANJALUKA

VeljkaMlađenovića 12 e

78 000 Banjaluka

NUBL

Leave a Comment