1. Na osnovu Odluke Senata Nezavisnog univerziteta Banja Luka, broj: 71-7-278-6/17 od 25.10.2017. godine, raspisuje se javni konkurs za upis studenata na prvu godinu studija trećeg ciklusa na studijskom programu Ekonomija – Moduli:

            – Poslovna ekonomija i menadžment;
            – Finansije, bankarstvo i osiguranje;
            – Međunarodna ekonomija.

2. U prvu godinu trećeg ciklusa studija može se upisati lice koje ima:

– završen prvi i drugi ciklus studija ili integrisane studije, utvrđene studijskim programom trećeg ciklusa, sa ukupno postignutih najmanje 300
ECTS bodova, ili
 
– lice kome je izvršeno vrednovanje prema Pravilniku o postupku vrednovanja ranije stečenih akademskih zvanja za potrebe nastavka
školovanja na Univerzitetu, u oblasti obrazovanja:
 
• 3 Društvene nauke, poslovanje i administracija i pravo;

 

i polju obrazovanja:

• 31 Društvene nauke, sa priznatih najmanje 300 ECTS bodova.
 

3. Rang listu za upis kandidata na prvu godinu studija trećeg ciklusa utvrđuje posebna Komisija koju imenuje Senat Univerziteta.

Komisija iz prethodnog stava vrši rangiranje kandidata na osnovu prosječno ostvarene ocjene na prvom i drugom ciklusu studija, dužine studiranja, ostvarenih naučnih rezultata, ostvarenih rezultata u realnoj praksi, te drugih uslova utvrđenih studijskim programom trećeg ciklusa studija, Pravilima o studiranju i Pravilnikom o doktorskom studiju.

Prilikom upisa kandidata koji nisu završili studije prvog i drugog ciklusa ili integrisane studije u oblasti i polju obrazovanja iz tačke 2. Konkursa, Komisija im, u skladu sa Studijskim programom i Pravilnikom o doktorskom studiju, utvrđuje određeni broj ispita iz matične oblasti i polja obrazovanja (diferencijalni ispiti) kojoj pripada studijski program trećeg ciklusa studija.

4. Broj kandidata koji se prima u prvu godinu studija je 15.

5. Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja mjesta.

6. Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa kandidati su dužni na adresu:

 

Nezavisni univerzitet Banja Luka, Ulica Veljka Mlađenovića 12E

78 000 Banja Luka

ili predati neposredno u studentsku službu.

NUBL

Leave a Comment