NEZAVISNI UNIVERZITET BANJALUKA
Veljka Mlađenovića 12e
Banjaluka

Banja Luka, 27.09.2018. godine
Број: 71-5-250-4/18

Na osnovu člana 89. stav 1 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 75/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 5/17) i na osnovu člana 116. Statuta Nezavisnog univerziteta Banjaluka, Nezavisni univerzitet Banjaluka, dana 27.09.2018. godine raspisuje

 

JAVNI KONKURS
za prijem nastavnika

1. Oglašava se konkurs za prijem nastavnika:


• Nastavnik, za užu naučnu oblast za predmet Teorijska ekonomija – jedan izvršilac, i to za rad na predavanju sljedećih predmeta:
– Osnovi ekonomije
– Mikroekonomska analiza

2. Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:
– da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
– da je stariji od 18 godina;
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

3. Posebni uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:
– da ima izbor u zvanje redovnog profesora na predmetu Teorijska ekonomija

4. Kao dokaze o ispunjavanju posebnih uslova, kandidati su dužni uz prijavu na konkurs dostaviti
• izvod iz matične knjige rođenih
• uvjerenje o državljanstvu
• uvjerenje da se protiv kandidata ne void krivični postupak
• odluku o izboru u zvanje redovnog profesora na predmetu Informatika.
Uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavlja kandidat koji bude izabran.

5. Dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

6. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na internet stranici www.nubl.org

7. Sa izabranim kandidatom zaključiće se Ugovor o dopunskom radu.

8. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

9. Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti, lično ili poštom preporučeno, na adresu:

NEZAVISNI UNIVERZITET BANJALUKA
Veljka Mlađenovića 12 e
78 000 Banjaluka

NUBL

Leave a Comment