NEZAVISNI UNIVERZITET BANJALUKA

U skladu sa članom 89. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 73/2010, 104/2011, 84/2012, 108/2013, 44/2015, 90/2016, i 31/2018) i članom 114. stav 5. Statuta Nezavisnog univerziteta Banja Luka (broj 19/2012, od 27.01.2012. godine), Senat Nezavisnog univerziteta Banja Luka, raspisuje stalno otvoreni:

 

JAVNI KONKURS

za izbor u naučno – nastavna i umjetnička zvanja

 (nastavnička i saradnička)

 

I  Konkurs se raspisuje za izbor u sva naučno – nastavna i umjetnička zvanja (nastavnička i saradnička) i zasnivanje radnog odnosa radi izvođenja nastave na sljedećim studijskim programima:

 1. RAZREDNA NASTAVA
 2. PREDŠKOLSKO VASPITANJE
 3. SPECIJALNA EDUKACIJA I SOCIJALNA REHABILITACIJA
 4. POSLOVNA PSIHOLOGIJA
 5. MENADŽMENT U MULTIMEDIJAMA
 6. POLITIKOLOGIJA
 7. EKONOMIJA I POSLOVANJE
 8. EKONOMIJA
 9. RAČUNARSTVO I INFORMATIKA
 10. POSLOVNA INFORMATIKA
 11. ZAŠTITA NA RADU
 12. EKOLOGIJA
 13. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
 14. SLIKARSTVO
 15. CIVILNA ZAŠTITA
 16. PRIVATNA BEZBJEDNOST
 17. BEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKA

Izbor  naučna – nastavna i umjetnička zvanja (nastavnička i saradnička) se vrši na uže naučne oblasti u skladu sa Odlukom o matičnosti fakulteta, studijskih programa i predmeta na Nezavisnom univerzitetu Banjaluka i   Pravilnikom o naučnim i umjetničkim oblastima, poljima i užim oblastima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 22/09 i 27/10).

II Na konkurs se mogu prijaviti i lica koja ne žele zasnovati radni odnos na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka, radi izbora u zvanje i angažovanja na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i propisima iz oblasti radnih odnosa.

III Uslovi za izbor u zvanje nastavnika i saradnika propisani su odredbama članova 74 do 77 Zakona o visokom obrazovanju te odredbama članova 112-115 Statuta Nezavisnog univerziteta Banja Luka

 Izbor će se vršiti na užu naučnu/umetničku oblast,).

IV Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

– biografiju;

– bibliografiju;

– diplomu o stečenom akademskom/naučnom zvanju (osnovni, magistarskih i/ili doktorskih studija);

– odluku o poslednjem izboru u zvanje (osim za kandidate koji prvi put konkurišu za izbor u zvanje)

– objavljene naučne radove (za kandidate koji konkurišu za izbor u nastavničko zvanje);

– za kandidate sa stranom visokoškolskom diplomom – dokaz o priznavanju strane visokoškolske kvalifikacije.

– za kandidate koji imaju izbor u zvanje, odluka o izboru u zvanje visokoškolske ustanove i izvještaj Komisije za izbor u zvanje,  sa prijedlogom o izboru u zvanje.

Konkurs ostaje stalno u skladu sa potrebama Univerziteta.

U zavisnosti od potrebe zapošljavanja ili angažovanja nastavnog ili saradničkog osoblja na Univerzitetu, donijeće se odluka o sprovođenju procedure izbora u zvanje i razmotriće se prijave kandidata, te sprovesti procedura izbora u zvanje u skladu sa zakonom i opštim aktima Univerziteta.

Prijave kandidata sa priloženom dokumentacijom, kandidatima se vraćaju se samo na pismeni zahtjev kandidata u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva.

Prijave na Konkurs slati u zatvorenoj koverti na adresu: Nezavisni univerzitet Banja Luka, ul.Veljka Mlađenovića 12e, 78 000 Banja Luka, sa naznakom: Prijava na konkurs za izbor u zvanje).

NEZAVISNI UNIVERZITET BANJALUKA

NUBL

Leave a Comment