U skladu sa članom 89. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 73/2010, 104/2011, 84/2012, 108/2013, 44/2015, 90/2016, i 31/2018) i članom 114. stav 5. Statuta Nezavisnog univerziteta Banja Luka (broj 19/2012, od 27.01.2012.godine), Senat Nezavisnog univerziteta Banja Luka, raspisuje stalno otvoreni:

JAVNI KONKURS

za izbor u naučno – nastavna i umjetnička zvanja

(nastavnička i saradnička)

I Konkurs se raspisuje za izbor u sva naučno – nastavna i umjetnička zvanja (nastavnička i saradnička) i zasnivanje radnog odnosa radi izvođenja nastave na sljedećim studijskim programima:
1. RAZREDNA NASTAVA
2. PREDŠKOLSKO VASPITANJE
3. SPECIJALNA EDUKACIJA I SOCIJALNA REHABILITACIJA
4. POSLOVNA PSIHOLOGIJA
5. MENADŽMENT U MULTIMEDIJAMA
6. POLITIKOLOGIJA
7. EKONOMIJA I POSLOVANJE
8. EKONOMIJA
9. RAČUNARSTVO I INFORMATIKA
10. POSLOVNA INFORMATIKA
11. ZAŠTITA NA RADU
12. EKOLOGIJA
13. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
14. SLIKARSTVO
15. CIVILNA ZAŠTITA
16. PRIVATNA BEZBJEDNOST
17. BEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKA

Izbor naučna – nastavna i umjetnička zvanja (nastavnička i saradnička) se vrši na uže naučne oblasti u skladu sa Odlukom o matičnosti fakulteta, studijskih programa i predmeta na Nezavisnom univerzitetu Banjaluka i Pravilnikom o naučnim i umjetničkim oblastima, poljima i užim oblastima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 22/09 i 27/10).

II Na konkurs se mogu prijaviti i lica koja ne žele zasnovati radni odnos na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka, radi izbora u zvanje i angažovanja na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i propisima iz oblasti radnih odnosa.
III Uslovi za izbor u zvanje nastavnika i saradnika propisani su odredbama članova 74 do 77 Zakona o visokom obrazovanju te odredbama članova 112-115 Statuta Nezavisnog univerziteta Banja Luka
Izbor će se vršiti na užu naučnu/umetničku oblast,).
IV Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:
– biografiju;
– bibliografiju;
– diplomu o stečenom akademskom/naučnom zvanju (osnovni, magistarskih i/ili doktorskih studija);
– odluku o poslednjem izboru u zvanje (osim za kandidate koji prvi put konkurišu za izbor u zvanje)
– objavljene naučne radove (za kandidate koji konkurišu za izbor u nastavničko zvanje);
– za kandidate sa stranom visokoškolskom diplomom – dokaz o priznavanju strane visokoškolske kvalifikacije.
– za kandidate koji imaju izbor u zvanje, odluka o izboru u zvanje visokoškolske ustanove i izvještaj Komisije za izbor u zvanje, sa prijedlogom o izboru u zvanje.
Konkurs ostaje stalno u skladu sa potrebama Univerziteta.


U zavisnosti od potrebe zapošljavanja ili angažovanja nastavnog ili saradničkog osoblja na Univerzitetu, donijeće se odluka o sprovođenju procedure izbora u zvanje i razmotriće se prijave kandidata, te sprovesti procedura izbora u zvanje u skladu sa zakonom i opštim aktima Univerziteta.
Prijave kandidata sa priloženom dokumentacijom, kandidatima se vraćaju se samo na pismeni zahtjev kandidata u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva.
Prijave na Konkurs slati u zatvorenoj koverti na adresu: Nezavisni univerzitet Banja Luka,
ul. Veljka Mlađenovića 12e, 78 000 Banja Luka, sa naznakom: Prijava na konkurs za izbor u zvanje).

NEZAVISNI UNIVERZITET BANJALUKA

NUBL

Leave a Comment