U skladu sa članom 69. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 73 od 30. jula 2010, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 5/17), i člana 49. Stav 2. Statuta Nezavisnog univerziteta Banjaluka, dana 23.05.2017. godine, Senat Nezavisnog univerziteta Banja Luka raspisuje

INTERNI OGLAS

za izbor rektora Nezavisnog univerziteta Banjaluka

I  Raspisuje se interni oglas za izbor rektora Nezavisnog univerziteta Banjaluka, a prema uslovima i na način propisan članom 48. stav 1. Statuta i odredbama Zakonom o visokom obrazovanju.

II  Na interni oglas se mogu prijaviti kandidati koje ima nastavno naučno zvanje redovnog profesora i koje ima zasnovan radni odnos sa punim radnim vremenom na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka.

III Rektor se bira na period od 4 (četiri) godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

III Uz prijavu na Interni oglas kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

  • Biografiju;
  • Bibliografiju;
  • Rodni list i uvjerenje o državljanstvu;
  • Diplomu o stečenom akademskom/naučnom zvanju;
  • Odluku o izboru u zvanje redovnog profesora;
  • Program rada i razvoja Univerziteta za mandatni period, u skladu sa Strategijom razvoja Nezavisnog univerziteta Banja Luka, za period od 4 godine.

IV Komisija za izbor rektora na Nezavisnom univerzitetu Banjaluka, pregledaće prijave kandidata i  sačiniti Izvještaj o prijavljenim kandidatima, te uz saglasnost osnivača dostaviti prijedlog Senatu  Univerziteta za izbor najuspješnijeg kandidata.

Konkurs je objavljen dana 23.05.2017. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici www.nubl.org.

Prijave na Konkurs slati u zatvorenoj koverti na adresu:

Nezavisni univerzitet Banja Luka
ul. Veljka Mlađenovića 12e
78 000 Banja Luka
sa naznakom: “Prijava na konkurs za izbor rektora”

 

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

NEZAVISNI UNIVERZITET
BANJALUKA

NUBL

Leave a Comment