Studijska posjeta studenata ŠOSO "Milan Petrović" u Novom Sadu

Studenti prve godine Pedagoškog fakulteta Nezavisnog Univerziteta Banja Luka boravili su u Novom Sadu u periodu od 24.10 do 26.10.2016. godine, gde su obavili posetu ŠOSO Milan Petrović.

Škola za osnovno i srednje obrazovanje osnovana je 1958. godine kao Samostalna pomoćna škola, dok je 1960. godine dobila naziv Specijalna škola „dr Milan Petrović“, danas je prepoznatljiva po imenu ŠOSO Milan Petrović. Osnovna misija ove ustanove ogleda se u kontinuiranoj edukaciji i rehabilitaciji dece sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom od rođenja pa do uključivanja u društvenu sredinu. Škola je organizovana na način da obuhvata podršku i rad sa osobama ometenim u razvoju, svih oblika ometenosti, od najranijeg uzrasta (rana intervencija) do odrasle dobi kroz tretmane i sistem predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja (sa domom učenika), kroz rad sa porodicom, te kroz široku ponudu vannastavnih aktivnosti i posebnih programa. U svom radu koriste najsavremenije metode (Teacch metod, Pecs metod, Calendar metod, Hilton Perkins metod, Comunicative Language Teaching, Total Physical Response, Marte Meo International, Montessori metod, asistivna tehnologija) sa kojima su se studneti NUBL upoznali prilikom posete. Škola je dobitnih mnogobrojnih priznanja i doprinosi reformskim procesima na državnom i lokalnom nivou a u cilju senzibilizacije javnog mnjenja i menjanja stereotipa o osobama sa ometenošću, ova ustanova širi svoje aktivnosti prema lokalnoj zajednici.