pedagogija

Cilj studijskog programa je da osposobi studenta za rad sa djecom koja pohađaju osnovno obrazovanje (razrednu nastavu), odnosno osposobljavanje za rad sa djecom u predškolskom uzrastu. Širina poznavanja rada sa djecom daje obrazovanje visokog kvaliteta. Znanje studenata će biti dodatno povećano praktičnim radom tokom trajanja obrazovnog procesa na prvom ciklusu studija.
Po završetku studija profesori razredne nastave mogu se zaposliti u školama kao učitelji, u organima državne uprave, vaspitno – obrazovnim ustanovama kao savjetnici, medijskim kućama, udruženjima i institutima koji se bave poboljšanjem kvaliteta obrazovanja.
Po završetku studija diplomirani vaspitači predškolske djece mogu se zaposliti u predškolskim centrima, u organima državne uprave, medijskim kućama, vaspitno-obrazovnim ustanovama kao savjetnici, udruženjima i institutima koji se bave poboljšanjem kvaliteta obrazovanja.
Studijski program: Razredna nastava
Izlazni profil: Profesor razredne nastave
Studijski program: Predškolsko vaspitanje
Izlazni profil: Diplomirani vaspitač predškolske djece
Studijski program: Specijalna edukacija i rehabilitacija
Izlazni profil: Profesor specijalne edukacije i rehabilitacije

I ciklus

Akademski naziv: Profesor razredne nastave

 

Prva godina – Prvi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

RN-01

Pedagoška komunikacija

2

0

3

RN-02

Engleski jezik I

2

1

4

RN-03

Opšta pedagogija I

2

2

5

RN-04

Opšta psihologija

2

2

5

RN-05

Porodična pedagogija

2

2

5

RN-06

Srpski (maternji) jezik I

2

2

4

RN-07

Izborni predmet 1

2

1

4

UKUPNO

 

14

10

30

 

Prva godina – Drugi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

RN-08

Engleski jezik II

2

1

4

RN-09

Školska pedagogija

2

2

5

RN-10

Razvojna psihologija I

2

2

4

RN-11

Opšta pedagogija II

2

2

5

RN-12

Srpski (maternji) jezik II

2

2

4

RN-13

Matematika I

2

1

4

RN-14

Izborni predmet 2

2

0

4

UKUPNO

 

14

10

30

 

Druga godina – Treći semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

RN-15

Didaktika

2

2

3

RN-16

Fizičko vaspitanje

0

2

2

RN-17

Razvojna psihologija II

2

1

5

RN-18

Pedagoška psihologija

2

2

3

RN-19

Matematika II

2

2

4

RN-20

Vokalno-instrumentalna nastava

2

1

3

RN-21

Osnovi prirodnih i društvenih nauka

2

2

5

RN-DP

Didaktička praksa

   

5

UKUPNO

 

12

12

30

 

Druga godina – Četvrti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

RN-22

Likovna kultura

2

1

4

RN-23

Metodika nastave srpskog jezika i književnosti I

2

2

4

RN-24

Metodika nastave prirode i društva I

2

2

4

RN-25

Metodika nastave matematike I

2

1

4

RN-26

Metodika nastave fizičkog vaspitanja I

2

1

3

RN-27

Metodika nastave likovne kulture

2

2

3

RN-28

Metodika nastave muzičke kulture I

2

1

4

RN-MP

Metodička praksa

   

4

UKUPNO

 

14

10

30

 

Treća godina – Peti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

RN-29

Metodologija pedagoških istraživanja

2

2

4

RN-30

Metodika nastave srpskog jezika i književnosti II

2

2

4

RN-31

Metodika nastave matematike II

2

2

5

RN-32

Metodika nastave prirode i društva II

2

1

3

RN-33

Metodika nastave fizičkog vaspitanja II

2

1

3

RN-34

Metodika nastave muzičke kulture 2

2

1

5

RN-35

Izborni predmet 3

2

1

3

RN-MP

Metodička praksa

0

0

3

UKUPNO

 

14

10

30

 

Treća godina – Šesti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

RN-36

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

2

2

6

RN-37

Metodika nastave srpskog jezika i književnosti III

2

2

6

RN-38

Priprema djeteta za polazak u školu

2

2

5

RN-39

Metodika nastave matematike III

2

2

5

RN-40

Završni (dodiplomski) rad

0

0

8

UKUPNO

 

8

8

30

Izborni nastavni predmeti od 4 ECTS boda su:

 1. Pedagoška informatika;
 2. Pedagoška komunikacija;
 3. Književnost za djecu;
 4. Specijalna pedagogija;
 5. Sociologija obrazovanja.

Izborni nastavni predmeti od 3 ECTS boda su:

 1. Dramska radionica;
 2. Ekologija;
 3. Psihologija darovitosti.

Akademski naziv: Diplomirani vaspitač predškolske djece

 

Prva godina – Prvi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PV-01

Pedagoška komunikacija

2

0

3

PV-02

Engleski jezik I

2

1

4

PV-03

Opšta pedagogija I

2

2

5

PV-04

Opšta psihologija

2

2

5

PV-05

Porodična pedagogija

2

2

5

PV-06

Srpski (maternji) jezik I

2

2

4

PV-07

Izborni predmet 1

2

1

3

PV-HO

Hospitovanje

0

0

1

UKUPNO

 

14

10

30

 

Prva godina – Drugi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PV-08

Engleski jezik II

2

1

4

PV-09

Predškolska pedagogija

2

2

6

PV-10

Razvojna psihologija I

2

2

4

PV-11

Opšta pedagogija II

2

2

4

PV-12

Srpski (maternji) jezik II

2

2

4

PV-13

Matematika

2

2

4

PV-14

Izborni predmet 2

2

0

2

PV-HO

Hospitovanje

0

0

2

UKUPNO

 

14

11

30

 

Druga godina – Treći semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PV-15

Didaktika

2

2

3

PV-16

Fizičko vaspitanje

0

2

2

PV-17

Razvojna psihologija II

2

1

5

PV-18

Pedagoška psihologija

2

2

3

PV-19

Matematika sa elementarnim matematičkim pojmovima

2

2

4

PV-20

Vokalno-instrumentalna nastava

2

1

3

PV-21

Osnovi prirodnih i društvenih nauka nauka

2

2

5

PV-MP

Metodička praksa

   

5

UKUPNO

 

12

12

30

 

Druga godina – Četvrti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PV-22

Likovna kultura

2

1

3

PV-23

Metodika vaspitno-obrazovnog rada

2

2

4

PV-24

Metodika razvoja govora

2

2

4

PV-25

Metodika elementarnih matematičkih pojmova I

2

1

4

PV-26

Metodika upoznavanja okoline I

2

2

4

PV-27

Metodika nastave likovne kulture

2

1

4

PV-28

Metodika nastave muzičke kulture I

2

1

4

PV-MP

Metodička praksa

   

3

UKUPNO

 

14

10

30

 

Treća godina – Peti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PV-29

Metodologija pedagoških istraživanja

2

2

7

PV-30

Metodika upoznavanja okoline II

2

2

5

PV-31

Metodika nastave fizičkog vaspitanja I

2

2

5

PV-32

Metodika nastave muzičke kulture II

2

2

5

PV-33

Metodika elementarnih matematičkih pojmova II

2

2

5

PV-34

Izborni predmet 3

2

2

3

UKUPNO

 

12

12

30

 

Treća godina – Šesti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PV-35

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

2

2

4

PV-36

Metodika nastave fizičkog vaspitanja II

2

2

5

PV-37

Priprema djeteta za polazak u školu

2

2

5

PV-38

Dječija antropologija

2

2

5

PV-39

Metodika elementarnih matematičkih pojmova III

2

2

4

PV-40

Završni (dodiplomski) rad

   

7

UKUPNO

 

10

10

30

Izborni nastavni predmeti su:

 1. Pedagoška informatika;
 2. Pedagoška komunikacija;
 3. Književnost za djecu;
 4. Specijalna pedagogija;
 5. Sociologija obrazovanja.
 6. Dramska radionica;
 7. Likovna radionica;
 8. Ekologija;
 9. Psihologija darovitosti;
 10. Radionica stvaralaštva u pokretu

Akademski naziv: Diplomirani vaspitač predškolske djece

 

Prva godina – Prvi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PPV-01

Pedagoška komunikacija

2

2

6

PPV-02

Opšta pedagogija

4

2

8

PPV-03

Vokalno instrumentalna nastava

2

1

5

PPV-04

Srpski jezik

3

2

7

 

Izborni predmet 1 *

PPV-05

Sociologija obrazovanja 2

4

PPV-06 Scenska umjetnost – 

UKUPNO

     

30

 * student bira jedan od dva ponuđena predmeta

 

Prva godina – Drugi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PPV-07

Istorija predškolske pedagogije

3

2

7

PPV-08

Opšta psihologija

2

2

6

PPV-09

Kultura govora

2

1

5

PPV-10

Strani jezik 1

2

 

4

PPV-PP

Pedagoška praksa

  4 4

 

Izborni predmet 2 *

 

 

 

PPV-11 Dječije muzičko stvaralaštvo 2   4

PPV-12

Dramske igre za djecu

2

 

4

UKUPNO

     

30

 * student bira jedan od dva ponuđena predmeta

 

Druga godina – Treći semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PPV-13

Predškolska pedagogija 1

4

2

8

PPV-14

Razvojna psihologija

2

2

6

PPV-15

Matematika sa elementarnim matematičkim pojmovima

2

1

5

PPV-16

Osnove prirodnih i društvenih nauka

3

2

7

 

Izborni predmet 3 *

 

 

 

PPV-17

Računari u predškolskim ustanovama

2

 

4

PPV-18

Elementarne igre u prirodi

2

 

4

UKUPNO

     

30

 * student bira jedan od dva ponuđena predmeta

 

Druga godina – Četvrti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PPV-19

Predškolska pedagogija 2

3

2

7

PPV-20

Porodična pedagogija

2

2

6

PPV-21

Književnost za djecu

2

1

5

PPV-22

Osnovi likovnog vaspitanja

2

 

4

PPV-PP

Pedagoška praksa

 

4

4

 

Izborni predmet 4 *

 

 

 

PPV-23

Dječije likovno stvaralaštvo

2

 

4

PPV-24

Ekološko vaspitanje

2

 

4

UKUPNO

     

30

 * student bira jedan od dva ponuđena predmeta

 

Treća godina – Peti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PPV-25

Metodologija pedagoških istraživanja

4

2

8

PPV-26

Metodika rada u predškolskim ustanovama

4

2

8

PPV-27

Metodika muzičkog vaspitanja 1

2

1

5

PPV-28

Osnove fizičkog vaspitanja

2

1

5

 

Izborni predmet 5 *

 

 

 

PPV-29 Strani jezik 2

2

 

4

PPV-30

Retorika

2

 

4

UKUPNO

     

30

 * student bira jedan od dva ponuđena predmeta

 

Treća godina – Šesti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PPV-31

Metodika razvoja govora 1

2

2

6

PPV-32

Metodika elementarnih matematičkih pojmova 1

2

2

6

PPV-33

Metodika upoznavanja okoline 1

2

2

6

PPV-34

Metodika likovnog vaspitanja 1

2

 

4

PPV-MP

Metodička praksa

  4 4

 

Izborni predmet 6 *

 

 

 

PPV-35

Akciono istraživanje

2

 

4

PPV-36

Osnove inkluzivnog obrazovanja

2

 

4

UKUPNO

     

30

 * student bira jedan od dva ponuđena predmeta

 

Četvrta godina – Sedmi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PPV-37

Metodika razvoja govora 2

3

2

7

PPV-38

Metodika elementarnih matematičkih pojmova 2

3

2

7

PPV-39

Metodika upoznavanja okoline 2

2

2

6

PPV-40

Metodika fizičkog vaspitanja 1

2

2

6

 

Izborni predmet 7 *

 

 

 

PPV-41

Integrisani kurikulum predškolskog vaspitanja i obrazovanja

2

 

4

PPV-42

Hor i orkestar

2

 

4

UKUPNO

     

30

 * student bira jedan od dva ponuđena predmeta

 

Četvrta godina – Osmi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PPV-43

Metodika muzičkog vaspitanja 2

2

1

5

PPV-44

Metodika fizičkog vaspitanja 2

2

1

5

PPV-45

Metodika likovnog vaspitanja 2

2

2

6

PPV-46

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

2

2

6

PPV-MP

Metodička praksa

 

4

4

 

Izborni predmet 8 *

 

 

 

PPV-47

Alternativno predškolsko vaspitanje

2

 

4

PPV-48

Filmska i tv kultura

 

4

UKUPNO

     

30

 * student bira jedan od dva ponuđena predmeta

Akademski naziv: Profesor specijalne edukacije i rehabilitacije

 

Prva godina – Prvi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

DEF-001

Didaktika

3

2

7

DEF-002

Razvojna psihologija

3

2

7

DEF-003

Opšta pedagogija

2

0

5

DEF-004

Uvod u specijalnu edukaciju i socijalnu rehabilitaciju

3

3

7

DEF-005

Engleski jezik 1

2

2

4

UKUPNO

 

13

9

30

 

Prva godina – Drugi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

DEF-006

Pedagoška psihologija

2

2

7

DEF-007

Osnovi neuropsihologije

2

2

5

DEF-008

Inkluzija u obrazovanju

2

3

7

DEF-009

Humana genetika

3

2

7

DEF-010

Engleski jezik 2

2

2

4

UKUPNO

 

11

11

30

 

Druga godina – Treći semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

DEF-011

Opšta defektološka procjena

2

3

7

DEF-012

Osnovi tiflologije

2

2

6

DEF-013

Osnovi somatopedije

2

2

6

DEF-014

Osnovi oligofrenologije

2

2

5

DEF-015

Osnovi logopedije i surdologije

2

2

6

UKUPNO

 

10

11

30

 

Druga godina – Četvrti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

DEF-016

Rani interventni programi

3

2

7

DEF-017

Senzorna integracija

2

2

5

DEF-018

Reedukacija psihomotorike

2

2

6

DEF-019

Uvod u sociologiju sa sociologijom marginalnih grupa

2

2

5

DEF-020

Specifične smetnje u učenju

2

3

7

UKUPNO

 

11

11

30

 

Treća godina – Peti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

DEF-021

Metodika nastave matematike

2

2

6

DEF-022

Metodika nastave srpskog jezika i književnosti

2

2

6

DEF-023

Metodika nastave prirode i društva

2

2

6

DEF-024

Metodika nastave vještina

2

2

6

 

Izborni predmet 1 *

 

 

 

DEF-025

Izrada individualnih obrazovnih planova

2

3

6

Kreativne radionice

UKUPNO

 

10

11

30

 * student bira jedan od dva ponuđena predmeta

 

Treća godina – Šesti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

DEFF-026

Metode u specijalnoj edukaciji i socijalnoj rehabilitaciji

2

2

6

DEF-027

Programi i metode vaspitnog rada sa djecom sa poremećajima i smetnjama u razvoju

2

2

5

DEF-028

Prilagođene i izmijenjene sportske aktivnosti

2

2

6

DEF-029

Savjetodavni rad u specijalnoj edukaciji i socijalnoj rehabilitaciji

2

2

6

 

Izborni predmet 2 *

 

 

 

DEF-030

Vannastavne aktivnosti

 2

3

7

Metodika edukaciono-rehabilitacionog rada sa djecom sa poremećajima i smetnjama u razvoju

UKUPNO

 

10

11

30

 * student bira jedan od dva ponuđena predmeta

 

Četvrta godina – Sedmi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

DEF-031

Metodologija pedagoškog istraživanja

2

2

6

DEF-032

Osnovi rada sa djecom i mladima sa disocijalnim ponašanjem

2

2

6

DEF-033

Asistivne tehnologije za djecu sa poremećajima i smetnjama u razvoju

2

2

6

 

Izborni predmet 3 *

 

 

 

DEF-034

Sportsko i terapijsko jahanje osoba sa invaliditetom

2

3

6

Inkluzivni pristup u odnosu sa vršnjacima

DEF-035

Praksa

 

8

6

UKUPNO

 

8

17

30

 * student bira jedan od dva ponuđena predmeta

 

Četvrta godina – Osmi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

DEF-036

Metodika edukacije i socijalne rehabilitacije sa djecom sa višestrukim poremećajima i smetnjama

2

2

6

DEF-037

Profesionalno osposoblјavanje i zapošlјavanje osoba sa invaliditetom

2

2

6

DEF-038

Sistemi podrške odraslim osobama sa invaliditetom

2

2

6

 

Izborni predmet 4 *

 

 

 

DEF-039

Metodika rada sa roditelјima

2

2

6

Prava osoba sa invaliditetom

DEF-040

Praksa

 

8

6

UKUPNO

 

8

16

30

 * student bira jedan od dva ponuđena predmeta

Akademski naziv: 

 

Prva godina – Prvi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PP-01

Osnovi sociologije     5

PP-02

Osnovi menadžmenta     5

PP-03

Uvod u psihologiju     8

PP-04

Osnove razvojne psihologije     8
 

Izborni predmet 1 *

PP-05

 Poslovni engleski jezik I     4
PP-06  Ruski jezik I     4

UKUPNO

     

30

* student bira jedan od dva ponuđena predmeta

 

Prva godina – Drugi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PP-07

       

PP-08

       

PP-09

       

PP-10

       

 

Izborni predmet 2 *

 

 

 

PP-11        

PP-12

       

PP-13

       

UKUPNO

     

30

* student bira jedan od dva ponuđena predmeta

 

Druga godina – Treći semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PP-14        

PP-15

       

PP-16

       

 

Izborni predmet 3 *

 

 

 

PP-17

       

PP-18

       

PP-19

 

 

 

 

UKUPNO

     

30

* student bira jedan od dva ponuđena predmeta

 

Druga godina – Četvrti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PP-20

       

PP-21

       

PP-22

       

 

Izborni predmet 4 *

 

 

 

PP-23

       

PP-24

       

PP-25

 

 

 

 

PP-26

 

 

 

 

UKUPNO

     

30

* student bira jedan od dva ponuđena predmeta

 

Treća godina – Peti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PP-27

       

PP-28

       

PP-29

       

PP-30

       

 

Izborni predmet 5 *

 

 

 

PP-31        

PP-32

       

UKUPNO

     

30

* student bira jedan od dva ponuđena predmeta

 

Treća godina – Šesti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PP-33

       

PP-34

       

PP-35

       

PP-36

       

 

Izborni predmet 6 *

 

 

 

PP-37

       

PP-38

       

UKUPNO

     

30

* student bira jedan od dva ponuđena predmeta

 

 

 

 

Prva godina – Prvi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

 PP-01 Osnovi sociologije      5
 PP-02 Osnovi menadžmenta      5
 PP-03 Uvod u psihologiju      8
 PP-04 Osnove razvojne psihologije      8

 

Izborni predmet I *

     

PP-05

Poslovni engleski jezik I

    4

PP-06

Ruski jezik I

    4

UKUPNO

       

 * student bira jedan od dva ponuđena predmeta

 

Prva godina – Drugi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

 PP-07 Statistika i informatička obrada podataka      6
 PP-08 Osnovi socijalne psihologije      6
PP-09

Metodologija psiholoških istraživanja

    8
 

Izborni predmet II *

     
PP-10

Poslovni engleski jezik II

     4
PP-11

Ruski jezik II

    4
 

Izborni predmet III *

     
PP-12

Poslovno pravo

    4
PP-13

Poslovna etika

    4
         

UKUPNO

 

     

 * student bira jedan od dva ponuđena predmeta

 

Druga godina – Treći semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

  Psihologija organizacionog ponašanja      
  Psihologija grupa      
  Osnove kliničke psihologije i psihopatologije      
  Osnove psihologije ličnosti      
 

Izborni predmet IV

a) Poslovni engleski jezik III

b) Ruski jezik III

     

UKUPNO

 

     

 

Druga godina – Četvrti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

  Osnovi pedagoške psihologije      
  Psihologija marketinga      
  Psihologija menadžmenta      
 

Izborni predmet V

a) Poslovni engleski jezik IV

b) Ruski jezik IV

     
 

Izborni predmet VI

a) Napredna statistika

b) Aplikativni softver

     

UKUPNO

 

     

Treća godina – Peti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

  Psihologija poslovne komunikacije      
  Mentalna higijena i tehnike timskog rada      
  Profesionalna orijentacija i razvoj karijere      
 

Izborni predmet VII

a) Masovni mediji

b) Intelektualne sposobnosti i emocionalna inteligencija

     

 

Izborni predmet VIII

a) Osnovi ekonomije

b) Edukacijska psihologija

     

UKUPNO

 

     

 

Treća godina – Šesti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

  Psihološki konsalting i intervencije u organizaciji      
  Upravljanje ljudskim resursima      
  Projektovanje istraživanja      
  Praksa      
  Završni rad

 

 

 

UKUPNO

 

     

 

II ciklus

Akademski naziv: Magistar razredne nastave

 

Prva godina – Prvi semester 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MRN-01

Razvoj i evaluacija kurikuluma

3

2

6

MRN-02

Akademsko pisanje

2

2

6

MRN-03

Menadžment školskih ustanova

2

2

7

MRN-04

Obrazovna tehnologija

2

2

7

MRN-05

Strani jezik

2

2

4

UKUPNO

 

11

10

30

 

Prva godina – Drugi semester 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MRN-06

Savremeno didaktičko-metodički tokovi u razrednoj nastavi

2

2

9

MRN-07

Metodika nastave likovne kulture

2

2

4

MRN-08

Metodika nastave fizičkog vaspitanja

2

2

4

MRN-09

Metodika nastave muzičke kulture

2

2

4

MRN-10

Metodička praksa

   

9 (3×3)

UKUPNO

 

8

8

30

 

Druga godina – Treći semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MRN-11

Metodika nastave srpskog (maternjeg) jezika i književnosti

3

1

6

MRN-12

Metodika nastave matematike

3

1

6

MRN-13

Metodika nastave prirode i društva

3

1

6

MRN-14

Metodička praksa

   

12

UKUPNO

 

9

3

30

 

Druga godina – Četvrti semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MRN-15

Izborni predmet 1

2

2

5

MRN-16

Izborni predmet 2

2

2

5

MRN-17

Završni master rad

   

20

UKUPNO

 

4

4

30

Akademski naziv: Magistar predškolskog vaspitanja

 

Prva godina –prvi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MPV-01

Razvoj i evaluacija kurikuluma

3

2

6

MPV-02

Akademsko pisanje

2

2

6

MPV-03

Menadžment predškolskih ustanova

2

2

7

MPV-04

Obrazovna tehnologija

2

2

7

MPV-05

Strani jezik

2

2

4

UKUPNO

 

11

10

30

 

Prva godina –drugi semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MPV-06

Savremeno didaktičko -metodički tokovi predškolskog vaspitanja

2

2

9

MPV-07

Metodika nastave likovne kulture

2

2

4

MPV-08

Metodika nastave fizičkog vaspitanja

2

2

4

MPV-09

Metodika nastave muzičke kulture

2

2

4

MPV-10

Metodička praksa

   

9

UKUPNO

 

8

8

30

 

Druga godina –treći semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MPV-11

Metodika razvoja govora

3

1

6

MPV-12

Metodika razvoja elementarnih matematičkih pojmova

3

1

6

MPV-13

Metodika upoznavanja okoline

3

1

6

MPV-14

Metodička praksa

   

12

UKUPNO

 

9

3

30

 

Druga godina –četvrti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MPV-15

Izborni predmet 1

2

2

5

MPV-16

Izborni predmet 2

2

2

5

MPV-17

Završni master rad

   

20

UKUPNO

 

4

4

30

Akademski naziv: Master predškolskog vaspitanja i obrazovanja

 

Prva godina – Prvi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanje

Vježbe

ECTS

DPV-01

Savremene teorije predškolskog vaspitanja

3

1

5

DPV-02

Razvoj kurikuluma predškolskog vaspitanja

2

1

5

DPV-03

Akademsko pisanje

2

1

5

DPV-04

Savremeni tokovi metodike razvoja govora

3

1

5

DPV-05

Savremeni tokovi metodike likovnog vaspitanja

2

1

5

DPV-06

Savremeni tokovi fizičkog vaspitanja

2

1

5

UKUPNO

 

   

30

 

Prva godina – Drugi semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanje

Vježbe

ECTS

DPV-07

Savremeni tokovi metodike početnih matematičkih pojmova

2

4

DPV-08

Savremeni tokovi metodike muzičkog vaspitanja

2

4

DPV-09

Prvi izborni predmet (vezan za metodiku iz koje se uzima završni rad)

2

3

DPV-10

Drugi izborni predmet (vezan za metodiku iz koje se uzima završni rad

2

3

DPV-11

Završni rad

8

4

16

UKUPNO

 

 

 

30

IZBORNI PREDMETI PO METODIKAMA

Predmeti vezani za Savremeni tokovi metodike razvoja govora

 1. Lingvistička osnova govora djece
 2. Književni tekst i razvoj govora djece

Predmeti vezani za Savremene tokovi u metodici početnih matematičkih pojmova

 1. Matematičke igre
 2. Darovitost za matematiku u predškolskom vaspitanju

Predmeti vezani za Savremeni tokovi metodike muzičke umjetnosti

 1. Teorijske osnove muzičke umjetnosti
 2. Stilovi u muzici

Predmeti vezani za Savremeni tokovi metodike fizičkog vaspitanja

 1. Lokomotroni aparat za kretanje i fizičko vaspitanje
 2. Prirodni oblici kretanja i fizička vježba

Predmeti vezani za Savremeni tokovi metodike likovnog vaspitanja

 1. Dječije igre u likovnom vaspitanju i obrazovanju
 2. Stilovi u likovnoj umjetnosti

Predmeti vezani za Savremeni tokovi metodike rada sa djecom sa posebnim potrebama

 1. Individualizacija u inkuzivnom vaspitanju
 2. Aktivnosti djece sa posebnim potrebama

III ciklus