informatika

Studijski programi Fakulteta informatike rezultirali su potrebom za vizuelizacijom sistema Republike Srpske za kompetentne učenike da se upoznaju s potrebom sistema ili potrebama sistema.

Svrha studijskih programa Poslovne informatike i Računarstva i informatike jesu osposobljavanje diplomiranih inženjera Poslovne informatike i Računarstva i informatike za tržišnu privredu gdje znanje predstavlja najvažniji poslovni resurs.

Obrazovanje studenata na Fakultetu za informatiku obavlja se po najsavremenijim metodama, primjenom Bolonjskih principa i standarda u sistemu ocjenjivanja, organizovanju studija, izvođenju nastavnog plana i programa.

 

I ciklus

Akademsko zvanje: Diplomirani inženjer poslovne informatike  – 180 ECTS

 

 

I godina – I semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

PI-001

Informatika

O

3

3

7

PI-002

Kvantitativni metodi u informatici

O

3

3

7

PI-003

Programiranje I

O

2

2

6

PI-004

Engleski tehnički jezik

O

1

2

3

PI-005

Softverski studio I

O

2

4

7

UKUPNO

    11 14

30

 

 

I godina – II semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

PI-006

Poslovna informatika O 3 3 7

PI-007

Poslovna statistika O 3 3 7

PI-008

Osnovi ekonomije O 2 2 6

PI-009

Engleski poslovni jezik O 1 2 3

PI-010

Softverski studio II O 2 4 7

UKUPNO

    11 14

30

 

 

II godina – III semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

PI-011

Računarske mreže i komunikacije O 3 3 7

PI-012

Web dizajn O 2 2 5

PI-013

Programiranje II O 2 3 6

PI-014

Algoritmi i strukture podataka O 2 2 5

PI-015

Softverski studio III O 2 4 7

UKUPNO

    11 14

30

 

 

II godina – IV semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

PI-016

Arhitektura računara O 3 2 6

PI-017

Operativni sistemi O 3 3 6

PI-018

IT tehnologije O 2 2 5

PI-019

Sistemi za podršku odlučivanju O 2 2 5

PI-020

Softverski studio IV O 2 4 8

UKUPNO

    12 13

30

 

 

III godina – V semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

PI-021

Softversko inženjerstvo O 2 2 5

PI-022

Baze podataka O 3 3 6

PI-023

Poslovni informacioni sistemi O 2 2 5

PI-024

Studentska praksa O 4 5

PI-025

Softverski studio V O 2 4 9

UKUPNO

    9 15

30

 

 

III godina – VI semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

PI-026

Računarska grafika i dizajn O 3 3 6

PI-027

Projektovanje i razvoj poslovnih aplikacija O 4 4 8

PI-028

IT menadžment O 2 2 4

PI-029

Studentska praksa O 4

5

PI-030

Interakcija računar-čovjek O 3 3

7

UKUPNO

    12 16

30

 

 

Akademsko zvanje: Diplomirani inženjer računarstva i informatike – 240 ECTS

 

 

I godina – I semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

RI-01

Matematika 1 O 3 3 7

RI-02

Osnove IK tehnologija O 2 2 6

RI-03

Strani jezik 1 O 2 2 5

RI-04

Osnove elektrotehnike i elektronike O 3 2 6

RI-05

Arhitektura računara O 3 2 6

UKUPNO

    13 11

30

 

 

I godina – II semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

RI-06

Menadžment O 3 2 5

RI-07

Matematika 2 O 3 3 7

RI-08

Operativni sistemi O 3 2 7

RI-09

Strani jezik 2 O 2 2 6

RI-10

Psihologija* I 2 2 5

RI-11

Sociologija* I 2 2 5

UKUPNO

    13 11

30

* Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)

 

 

 

II godina – III semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

RI-12

Matematika 3 O 3 3 7

RI-13

Strani jezik 3 O 2 2 4

RI-14

Baze podataka O 2 3 7

RI-15

Web dizajn O 2 2 6

RI-16

Strukture podataka i algoritmi O 2 2 6

UKUPNO

    11 12

30

 

 

II godina – IV semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

RI-17

Uvod u informacione sisteme O 2 2 6

RI-18

Računarske mreže O 3 3 7

RI-19

Principi programiranja O 2 3 6

RI-20

Operaciona istraživanja O 2 2 6

RI-21

Statistika* I 2 2 5

RI-22

Numerička analiza* I 2 2 5

RI-23

Diskretne matematičke strukture* I 2 2 5

UKUPNO

    11 12

30

* Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)

 

 

 

III godina – V semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

RI-24

Projektovanje informacionih sistema O 2 3 6

RI-25

Upravlјanje projektima O 2 2 6

RI-26

Modelovanje poslovnih procesa* I 2 3 6

RI-27

Pravne osnove IS* I 2 3 6

RI-28

Multimedijalni sistemi** I 2 2 6

RI-29

Programski jezik C** I 2 2 6

RI-30

Vizuelni programski jezik C++ ** I 2 2 6

UKUPNO

    10 12

30

  * Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)

** Izborni predmet (biraju se dva od tri ponuđena)

 

 

 

III godina – VI semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

RI-31

Osnove objektnog modeliranja O 2 3 6

RI-32

Internet ekonomija O 2 2 6

RI-33

Interakcija čovjek i računar* I 2 3 6

RI-34

Napredno Internet programiranje* I 2 3 6

RI-35

Arhitektura Interneta* I 2 3 6

RI-36

Web programiranje* I 2 3 6

UKUPNO

    10 14

30

* Izborni predmet (biraju se tri od četiri ponuđena)

 

 

 

IV godina – VII semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

RI-37

Menadžment informacioni sistemi O 2 2 6

RI-38

Zaštita računarskih sistema i podataka O 2 3 6

RI-39

Računarska grafika* I 2 3 6

RI-40

E-obrazovanje* I 2 3 6

RI-41

Elektronsko poslovanje** I 2 3 6

RI-42

Mobilno računarstvo** I 2 3 6

RI-43

Internet tehnologije** I 2 3 6

UKUPNO

    10 14

30

  * Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)

** Izborni predmet (biraju se dva od tri ponuđena)

 

 

 

IV godina – VIII semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

RI-44

Internet marketing O 2 2 6

RI-45

Identifikacioni sistemi* I 2 2 6

RI-46

Napredne JAVA tehnologije* I 2 2 6

RI-47

Elektronsko bankarstvo* I 2 2 6

RI-48

Stručna praksa O 4 6

UKUPNO

    8 14

30

* Izborni predmet (biraju se dva od tri ponuđena)

 

 

 

II ciklus

Akademsko zvanje: Master poslovne informatike  – 300 ECTS

 

 

I godina – I semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MPI-001

Algoritmi i kompleksnost O 3 3 7

MPI-002

Inteligentni sistemi O 3 3 7

MPI-003

Softversko inženjerstvo O 3 3 8

MPI-004

Softverski studio VI O 2 4 8

UKUPNO

    11 13

30

 

 

I godina – II semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MPI-005

Programski jezici O 4 6 7

MPI-006

Apstraktna algebra i logika O 4 4 7

MPI-007

Računarski sistemi O 4 6 8

MPI-008

Softverski studio VII O 2 4 8

UKUPNO

    12 13

30

 

 

II godina – III semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MPI-009

Modelovanje, simulacija i optimizacija O 3 3 7

MPI-010

Kvalitet softvera O 3 3 7

MPI-011

Poslovna inteligencija O 3 3 8

MPI-012

Softverski studio VIII O 2 4 8

UKUPNO

    11 13

30

 

 

II godina – IV semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MPI-013

Metodologija naučnoistraživačkog rada O 4 6 10

MPI-014

Završni master rad O 20

UKUPNO

    4 6

30

 

 

III ciklus