ekologija1

Akademski naziv> DIPLOMIRANI EKOLOG – 240 ECTS

Kako se uslovi života brzo mijenjaju, a uticaj čovjeka na ekosistem sve očitiji i intenzivniji, jasna je potreba za mladim kadrom koji je u stanju da se nosi sa svim izazovima i na savremen način prati i rješava ekološke probleme u praksi. Potreba za ovakvim profilom stručnjaka postoji u okviru državnih institucija na svim nivoima (angažovanih na uspostavljanju i sprovođenju funkcionalnosti ekosistema i sistema zaštite životne sredine), specijalizovanim javnim i privatnim agencijama, inspekcijama, specijalizovanim službama za kontrolu i nadzor, konsultantskim institucijama i dr.

I ciklus

Akademski naziv: Diplomirani inženjer zaštite na radu

 

Prva godina – Prvi semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

ZA-001

Fizika 1

2

2

6

ZA-002

Hemija

3

2

7

ZA-003

Matematika

3 2 7

ZA-004

Ekologija i životna sredina

2 2 6

ZA-005

Engleski jezik 1

2 2 4

UKUPNO

     

30

 

Prva godina – Drugi semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

ZA-006

Fizika 2 2 3 7

ZA-007

Statistika 2 3 7

ZA-008

Zaštita životne sredine 2 2 6

ZA-009

Hemijski parametri radne i životne sredine 2 2 5

ZA-010

Engleski jezik 2 – jezik struke 2 2 5

UKUPNO

     

30

 

 Druga godina – Treći semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

ZA-011

Zaštita od buke

2

2

6

ZA-012

Inženjerska mjerenja 2 2 6

ZA-013

Elektromagnetizam 2 2 6

ZA-014

Osnovi sistema zaštite 2 2 6

ZA-015

Informatika 2 2 6

UKUPNO

     

30

 

Druga godina – Četvrti semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

ZA-016

Tehnološki procesi

2

2

6

ZA-017

Ekotoksikologija 2 2 6

ZA-018

Fizičke metode mjerenja 2 2 6

ZA-019

Energetska efikasnost 2 2 6

ZA-020

Krizni menadžment 2 2 6

UKUPNO

     

30

 

Treća godina – Peti semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

ZAR-021

Termodinamika

3

2

7

ZAR-022

Metode procjene rizika

3

2

8

ZAR-023

Elektromagnetna zračenja 3 2 8

ZAR-024

Zaštita i osiguranje 2 3 7

UKUPNO

     

30

 

Treća godina – Šesti semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

ZAR-025

Materijali

2

2

7

ZAR-026

Rizik od mehaničkih djelovanja

2

3

7

ZAR-027

Profesionalni rizik

3

3

8

ZAR-028

Zaštita u transportu i logistika 3 2 8

UKUPNO

     

30

 

Četvrta godina – Sedmi semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

ZAR-029 Energetska efikasnost objekata 2 2 6
ZAR-030 Požari i eksplozije 2 2 6
ZAR-031 Električne instalacije i mjere sigurnosti 2 2 6
ZAR-032 Psihofiziologija rada 2 2 6

 

Izborni predmet 1 *

 

 

 

ZAR-033 

Pravni osnov zaštite

2 2
Obnovljivi izvori energije
Održivo upravljanje energijom

UKUPNO

     

30

* student bira jedan od tri ponuđena predmeta

 

Četvrta godina – Osmi semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

ZAR-034 Sistemi, sredstva i oprema za zaštitu na radu 2 2 6
ZAR-035 Komfor radne okoline 2 2 6
ZAR-036 Stručna praksa 2 4 7
  Izborni predmet 2 *
     
ZAR-037

Upravljanje otpadom

2 1 6
Standardi zaštite
Organizacija rada i zaštite
ZAR-038 Diplomski rad   4 5

UKUPNO

     

30

* student bira jedan od tri ponuđena predmeta

Akademski naziv: Diplomirani ekolog

 

Prva godina – Prvi semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

EK-01

Fizika životne sredine

2

2

5

EK-02

Hemija i biohemija životne sredine

2

2

6

EK-03

Ekologija

3

2

7

EK-04

Sociologija

2

1

7

EK-05

Strani jezik 1

2

1

5

UKUPNO

     

30

 

Prva godina – Drugi semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

EK-06

Botanika sa ekologijom bilјaka

2

2

7

EK-07

Ekologija mikroorganizama

2

2

7

EK-08

Klimatologija sa meteorologijom

2

2

6

EK-09

Strani jezik 2

2

1

5

EK-10

Informatika

2

2

4

EK-11

Terenska nastava

   

1

UKUPNO

     

30

 

 Druga godina – Treći semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

EK-12

Zoologija sa ekologijom životinja

2

2

7

EK-13

Osnovi ekonomije

2

1

6

EK-14

Ekologija čovjeka

2

2

6

EK-15

Osnovi menadžmenta životne sredine

2

1

5

EK-16

Biogeografija

3

2

6

UKUPNO

     

30

 

Druga godina – Četvrti semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

EK-17

Biotehnologija sa genetikom

2

2

6

EK-18

Hidroekologija

2

2

5

EK-19

Agroekologija

2

2

6

EK-20

Socijalna ekologija

2

2

6

EK-21

Menadžment sistema kvaliteta

2

1

5

EK-22

Terenska nastava

   

2

UKUPNO

     

30

 

Treća godina – Peti semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

EK-23

Zaštita vazduha

2

2

6

EK-24

Zaštita vode

2

2

6

EK-25

Zaštita hrane

2

2

6

EK-26

Zaštita prirode

2

2

6

EK-27

Ekološko upravlјanje otpadom

2

2

6

UKUPNO

     

30

 

Treća godina – Šesti semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

EK-28

Projektni menadžment

2

2

5

EK-29

Indikatori životne sredine

2

2

5

EK-30

Ekološka tehnologija

2

2

6

EK-31

Pravni aspekti zaštite životne sredine

2

2

6

EK-32

Izborni predmet 1

2

1

5

EK-33

Terenska nastava

   

3

UKUPNO

     

30

U trećoj godini je jedan izborni predmet a studenti biraju od ponuđenih:

  1. Engleski 3
  2. Opšta psihologija
  3. Ekološko vaspitanje
  4. Ekološki standardi

 

Četvrta godina – Sedmi semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

EK-34

Ekološki inženjering

2

2

5

EK-35

Prostorno planiranje

2

2

6

EK-36

Regionalna geografija

2

1

7

EK-37

Ekoremedijacija

2

2

6

EK-38

Izborni predmet 2

2

1

6

UKUPNO

     

30

 

Četvrta godina – Osmi semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

EK-39

Ekotoksikologija

2

2

6

EK-40

Biodiverzitet

3

2

5

EK-41

Ekoturizam

2

1

6

EK-42

Izborni predmet 3

2

1

6

EK-43

Čvrsta goriva

2 2

7

UKUPNO

     

30

U četvrtoj godini su dva izborna predmeta a studenti biraju od ponuđenih:

  1. Zaštita od buke
  2. Opšta pedagogija
  3. Didaktika
  4. Hazardi u životnoj sredini
  5. Medicinski aspekti zaštite životne sredine
  6. Marketing

 

Akademski naziv: Diplomirani inženjer zaštite okoline (životne sredine)

 

Prva godina – Prvi semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

ZA-001

Fizika 1

2

2

6

ZA-002

Hemija

3

2

7

ZA-003

Matematika

3 2 7

ZA-004

Ekologija i životna sredina

2 2 6

ZA-005

Engleski jezik 1

2 2 4

UKUPNO

     

30

 

Prva godina – Drugi semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

ZA-006

Fizika 2 2 3 7

ZA-007

Statistika 2 3 7

ZA-008

Zaštita životne sredine 2 2 6

ZA-009

Hemijski parametri radne i životne sredine 2 2 5

ZA-010

Engleski jezik 2 – jezik struke 2 2 5

UKUPNO

     

30

 

 Druga godina – Treći semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

ZA-011

Zaštita od buke

2

2

6

ZA-012

Inženjerska mjerenja 2 2 6

ZA-013

Elektromagnetizam 2 2 6

ZA-014

Osnovi sistema zaštite 2 2 6

ZA-015

Informatika 2 2 6

UKUPNO

     

30

 

Druga godina – Četvrti semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

ZA-016

Tehnološki procesi

2

2

6

ZA-017

Ekotoksikologija 2 2 6

ZA-018

Fizičke metode mjerenja 2 2 6

ZA-019

Energetska efikasnost 2 2 6

ZA-020

Krizni menadžment 2 2 6

UKUPNO

     

30

 

Treća godina – Peti semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

ZAS-021

Botanika

2

3

8

ZAS-022

Obnovljivi izvori energije 3 2 8

ZAS-023

Hazardi u životnoj sredini 2 2 7

ZAS-024

Klimatske promjene i globalna ekonomija 3 3 7

UKUPNO

     

30

 

Treća godina – Šesti semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

ZAS-025

Indikatori održivosti prostora 2 2 7

ZAS-026

Ekoremedijacije 2 3 8

ZAS-027

Prostorno planiranje i životna sredina 3 2 8

ZAS-028

Agroekologija i zaštita zemljišta 3 3 7

UKUPNO

     

30

 

Četvrta godina – Sedmi semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

ZAS-029 Zaštita vode 2 2 6
ZAS-030 Zaštita vazduha 2 2 6
ZAS-031 Zaštita prirode 2 2 6
ZAS-032 Zaštita hrane 2 2 6

 

Izborni predmet 1 *

 

 

 

ZAS-033 

Projektni menadžment

2 2
Klimatologija sa meteorologijom
Održivo upravljanje energijom

UKUPNO

     

30

* student bira jedan od tri ponuđena predmeta

 

Četvrta godina – Osmi semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

ZAS-034 Pravni aspekti zaštite životne sredine 2 2 6
ZAS-035 Upravljanje otpadom 2 2 6
ZAS-036 Stručna praksa 2 4 7
  Izborni predmet 2 *
     
ZAS-037

Osnovi menadžmenta

2 2 6
Energetska efikasnost u zgradama
Metodika nastave  o životnoj sredini
ZAS-038 Diplomski rad   4 5

UKUPNO

     

30

* student bira jedan od tri ponuđena predmeta

II ciklus

Akademski naziv: Magistar ekologije

 

Prva godina – Prvi semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MEK-01

Ekologija životne sredine

3

2

7

MEK-02

Total Quality management

2

2

7

MEK-03

Monitoring životne sredine

3

3

8

MEK-04

Ekološki informacioni sistem

2

3

8

UKUPNO

     

30

 

Prva godina – Drugi semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MEK-05

Ekološki menadžment

2

2

7

MEK-06

Ekološki standardi

3

2

6

MEK-07

Prirodni resursi

2

2

5

MEK-08

Organizaciono ponašanje

2

2

6

MEK-09

Izborni predmet 1

2

2

6

UKUPNO

     

30

 

Druga godina – Treći semestar 

Šifra predmeta

Predemet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MEK-10

Globalizacija i strateški menadžment

2

2

6

MEK-11

Biodiverzitet

3

2

6

MEK-12

Ekološko pravo

3

2

6

MEK-13

Odnosi sa javnošću

2

2

6

MEK-14

Izborni predmet 2

2

2

6

UKUPNO

     

30

 

Druga godina – Četvrti semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MEK­-15

Metodologija naučno­istraživačkog rada

3

2

10

MEK-16

Završni master rad

   

20

UKUPNO

     

30

Lista izbornih predmeta:

Izborni predmet 1:

– Ekološka mreža

– Ekološki pokreti i organizacije

– Pedagogija i psihologija

Izborni predmet 2:

– Bioetika

– Metodika nastave ekologije

– Ekoturizam

– Ekologija i energija

III ciklus