bezbjednost

Fakultet za bezbjednost i zaštitu (FBZ) u Banjoj Luci je privatni fakultet. Osnovan je prema Zakonu o univerzitetu i Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o univerzitetu, a s ciljem da studentima pruži obrazovanje koje je ravnopravno obrazovanju te vrste u svijetu.

 

Kontakt informacije

Adresa: V kozarske brigade 18
78000 Banja Luka, Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 345 910
Email: info@fbzbl.net
Web: www.fbzbl.net

 

I ciklus

III godina

Broj predmeta

NAZIV NASTAVNOG PREDMETA

Godina (časova sedmično)

Ukupno časova

ECTS

bodova

I

II

III

Semestar (časova sedmično)

I

II

III

IV

V

VI

1

Civilna zaštita I

Zajednički program studija

BEZBJEDNOSTI I KRIMINALISTIKE

(1. i 2. godina – I, II, III, i IV semestar)

2+2

 

60

6

2

Zaštita životne sredine

2+2

 

60

6

3

Zaštita od požara i spašavanje

2+2

 

60

6

4

Ekološko pravo

2+2

 

60

6

5

Bezbjednosni menadžment

2+2

 

60

6

6

Civilna zaštita II

 

2+2

60

6

7

Krizni menadžment

 

2+2

60

6

8

Planirnje civilne zaštite

 

2+2

60

6

9

Metodika suzbijanja ekološkog kriminaliteta

 

2+2

60

6

10

Diplomski rad

 

2+2

60

6

Ukupno

 

 

 

 

 

 

600

60

 

III godina

 

Broj predmeta

NAZIV NASTAVNOG PREDMETA

Godina (časova sedmično)

Ukupno časova

ECTSbodova

I

II

III

Semestar (časova sedmično)

I

II

III

IV

V

VI

1

Javna bezbjednost

Zajednički program studija

BEZBJEDNOSTI I KRIMINALISTIKE

(1. i 2. godina – I, II, III, i IV semestar)

2+2

 

60

6

2

Bezbjednosni sistem EU

2+2

 

60

6

3

Sistem privatne bezbjednosti I

2+2

 

60

6

4

Etiologija i fenomenologija ugrožavanja bezbjednosti

2+2

 

60

6

5

Prevencija kriminaliteta

2+2

 

60

6

6

Sistem privatne bezbjednosti II

 

2+2

60

6

7

Krizni menadžemnt

 

2+2

60

6

8

Privatna detektivska djelatnost

 

2+2

60

6

9

Bezbjednosni menadžment

 

2+2

60

6

10

Diplomski rad

 

2+2

60

6

Ukupno

 

 

 

 

 

 

600

60

 

I godina

Broj predmeta

NAZIV NASTAVNOG PREDMETA

Godina (časova sedmično)

Ukupno časova  P+V

ECTS  bodova

I

II

III

IV

Semestar (časova sedmično)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

Uvod u pravo

3+2

       

45+30

8

2

Krivično pravo

3+3

       

45+45

8

3

Org. i nadl. policije

3+2

       

45+30

8

4

Izborni predmet

2+2

       

30+30

6

5

Osnovi ustavnog prava

 

3+2

      

45+30

8

6

Osnovi bezbjednosti i zaštite

 

3+3

      

45+45

8

7

Engleski jezik

 

3+2

      

45+30

8

8

Izborni predmet

 

2+2

      

30+30

6

Ukupno

11+9

11+9

      

600

60

Izborni predmeti

Isem

1.Sociologija

2.Uvod u menadžment

IIsem

1.Informatika

2.Bezbjednosna kultura

 

II godina

Broj predmeta

NAZIV NASTAVNOG PREDMETA

Godina (časova sedmično)

Ukupno časova

ECTSbodova

I

II

III

IV

Semestar (časova sedmično)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

Kriminologija

  

3+2

     

45+30

7

2

Kriminalistika II

  

3+2

     

45+30

8

3

Upravno pravo

  

3+3

     

45+45

9

4

Izborni predmet

  

2+2

     

30+30

6

5

Krivično procesno pravo

   

4+2

    

60+30

9

6

Kriminalistika

   

4+2

    

60+30

9

7

Prekršajno pravo

   

2+2

    

30+30

6

8

Izborni predmet

   

2+2

    

30+30

6

Ukupno

  

11+9

12+8

    

600

60

 

IIIsem

1.Sistem bezbjednosti EU

2.Upravljanje promjenama

IVsem

1.Osnovi ekonomije

2.Tehnike i vještine borenja

 

III godina

Broj predmeta

NAZIV NASTAVNOG PREDMETA

Godina (časova sedmično)

Ukupno časova

ECTSbodova

I

II

III

IV

Semestar (časova sedmično)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

Upravno pravo-pos.dio

    

3+2

   

45+30

8

2

Prevencija kriminaliteta

    

3+3

   

45+45

8

3

Bezbjednosni menadžment

    

3+2

   

45+30

8

4

Izborni predmet

    

2+2

   

30+30

6

5

Privatna bezbjednost

     

3+2

  

45+30

8

6

Maloljetnička delinkvencija

     

3+2

  

45+45

8

7

Organizovani kriminalitet i korupcija

     

3+3

  

45+30

8

8

Izborni predmet

     

2+2

  

30+30

6

Ukupno

    

11+9

11+9

  

600

60

Izborni predmeti

Vsem

1.Upravljanje vanrednim situacijama

2.Etiologija ugrožavanja sistema bezbjednosti

VIsem

1.Javna bezbjednost

2.Viktimologija

 

IV godina

Broj predmeta

NAZIV NASTAVNOG PREDMETA

Godina (časova sedmično)

Ukupno časova

ECTSbodova

I

II

III

IV

Semestar (časova sedmično)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

Sistemi bezbjednosti i zaštite

      

3+2

 

45+30

8

2

Građansko pravo

      

3+3

 

45+45

8

3

Upravljanje ljudskim resursima

      

3+2

 

45+30

8

4

Sistem zaštite lica i objekata

      

3+2

 

45+30

8

5

Izborni predmet

      

2+2

 

30+30

6

6

Ekološki kriminalitet

       

2+2

30+30

8

7

Krizni menadžment

       

2+2

30+30

8

8

Metodologija istraživanja bezbjednosnih pojava

       

2+2

30+30

8

9

Izborni predmet

       

2+2

30+30

 

10

Diplomski rad

       

4

60

6

Ukupno

      

11+9

12+8

600

60

Izborni predmeti

VIIsem

1.Pravo Evropske unije

2.Terorizam

VIIIsem

1.Detektivska djelatnost

2.Pravo privatne bezbjednosti

 

II ciklus

Plan i program master studija

 

Broj predmeta

OBAVEZNI IZBORNI

NAZIV NASTAVNOG PREDMETA

SEMESTAR

FOND ČASOVA

Broj ECTS

NAČIN

POLAGANJA

Ukupno

Nedeljno

1

O

Metodologija istraživanja bezbjednosih pojava

IX

90

3+3

9

P+U

2

O

Teorija sistema bezbjednosti

IX

90

4+2

9

P+U

3

O

Organizovani kriminalitet

IX

75

3+2

8

P+U

4

I

Izborni

IX

45

2+1

4

P+U

5

O

Bezbjednosni menadžment

X

60

2+2

6

P+U

6

O

Sistem bezbjednosti BiH

X

60

2+2

6

P+U

7

I

Izborni

X

45

2+1

4

P+U

8

 

Studijski istraživački rad

X

45

2+1

4

P+U

9

 

Završni master rad

X

90

2+4

10

P+U

Ukupno

 

600

20

60

 

IZBORNI PREDMETI

1

I

Globalizacija i zaštita životne sredine

IX

45

2+1

4

P+U

2

I

Upravljanje promjenama

IX

45

2+1

4

P+U

3

I

Privatna bezbjednost

X

45

2+1

4

P+U

4

I

Kriminalistika metodika

X

45

2+1

4

P+U

 

III ciklus