O izložbi "Obični pojmovi"

Obični pojmovi, oni kojima se bavimo u mislima, koje često pominjemo u razgovoru sa drugima, predstavljaju deo svakidašnje mantre. U našim glavama su toliko odomaćeni, da nismo često ni svesni da su se možda „izlizali“ od prevelike upotrebe, a našu, večno opsesivnu zainteresovanost, smo menjali za njihov univerzalno važan karakter. Pitamo se kako da budemo srećniji, i da li smo, uopšte, srećni; koliko smo predani brigama; koliko smo „čisti“ i kako da se resetujemo. Volimo sopstveni odraz, ali nismo više sigurni u koga to gledamo, a koga bismo želeli da vidimo; kada smo to korisnici, a od kojeg trenutka smo upotrebljeni. Nezadovoljni smo sopstvenim mestom u društvu i menjali bismo se za neku drugu ulogu. Mislimo da znamo oduvek da je nebo granica, ali nismo sigurni kako da ga opišemo. Kada razmišljamo o kraju, naslućujemo istovremeno i početak, i zamišljamo ga čistijim i nesputanijim. Nekada smo zabavljeni temama o večnim vrednostima, a previđamo da smo sami osmislili koncept ograničenog roka trajanja predmeta koji nas zadovoljavaju.

Pojmovi, vizuelno oblikovani kao prostorne instalacije predstavljaju rezultat istraživanja osam mladih umetnika, diplomaca Akademije Lepih umetnosti Nezavisnog univerziteta u Banjaluci. Tokom dva intenzivna semestra jedinstvenog procesa co- creation, koji obuhvata istraživanje, razvoj jedne ideje, vizuelizaciju i otvorenu saradnju sa drugim učesnicima; studenti su pojedinačno locirali predmet sopstvenog interesovanja, izrazili kritički stav i odabrali medij optimalan za realizaciju dela. Skup svih pojedinačnih radova na ovoj izložbi predstavlja jedinstven stav, koji može da se isčitava i interpretira u slobodnoj uzajamnoj komunikaciji između samih dela. Autori: Sarah Delić, Marko Samardžić, Gordana Praštalo, Goran Vuk Mećava, Svjetlana Vignjević, Milan Samardžić i Željko Vučenović.

Izložba Obični pojmovi je otvorena za građanstvo 09.06. u 20h i traje do 25.06.2017. u Velikom salonu Banskog dvora, u Banjaluci. Javna vođenja kroz izložbu su subotom i četvrtkom od 18h.

04.06.2017.

Andrej Bereta,
kustos- istoričar umetnosti

 

STUDIJSKI PROGRAM SLIKARSTVO – osnovne i master studije

Studijski program SLIKARSTVO ima za cilj da studenti kroz teorijsku i praktičnu nastavu steknu profesionalne sposobnosti, znanja i vještine koje će im omogućiti da na kreativan način savladaju postavljene zadatke iz oblasti slikarstva, kako u smislu unapređenja struke tako i u individualnom razvoju.

Nastava na studijskom programu se izvodi primjenom savremenih nastavno–naučnih metoda, sa ciljem da studenti ovladaju različitim sposobnostima i vještinama, anticipirajući različitost individualnih osobina i stilova učenja, i da pod istim uslovima usvajaju nova znanja i vještine.

Nadograđujući postojeća znanja, umijeća i vještine u oblasti likovnih umjetnosti, konkretno, slikarstva i likovnog obrazovanja, studenti se osposobljavaju za samostalanu delatnost u polju likovnih umjetnosti i kolektivan rad u institucijama umetnosti, obrazovanja i kulture.

PRIJEMNI ISPIT za školsku 2017/2018 godinu

I ciklus

Akаdemski nаziv: Likovni umjetnik

 

Prva godina – Prvi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

SL-01

Istorijа umjetnosti 1

2

0

3

SL-02

Plаstičnа аnаtomijа 1

1

1

3

SL-03

Crtаnje 1

6

4

10

SL-04

Grаfikа 1

2

1

4

SL-05

Slikаrskа tehnologijа 1

2

1

4

SL-06

Večernji аkt 1

2

1

4

SL-07

Izborni predmet

2

0

2

UKUPNO

     

30

 

Prva godina – Drugi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

SL-08

Istorijа umjetnosti 2

2

0

3

SL-09

Plаstičnа аnаtomijа 2

1

1

3

SL-10

Crtаnje 2

6

4

10

SL-11

Grafika 2

2

1

4

SL-12

Slikаrskа tehnologijа 2

2

1

4

SL-13

Večernji аkt 2

2

1

4

SL-14

Izborni predmet 1

2

0

2

UKUPNO

     

30

Izborni predmeti:

Strani jezik 1

Psihologija

Siciologija

Informatika

 

Druga godina – Treći semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

SL-15

Istorijа umjetnosti 3

2

0

3

SL-16

Plаstičnа аnаtomijа 3

1

1

3

SL-17

Crtаnje 3

6

4

10

SL-18

Grаfikа 3

2

1

4

SL-19

Slikаrskа tehnologijа 3

2

1

4

SL-20

Vаjаnje 1

2

1

4

SL-21

Izborni predmet 2

2

0

2

UKUPNO

     

30

 

Druga godina – Četvrti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

SL-22

Istorijа umjetnosti 4

2

0

3

SL-23

Plаstičnа аnаtomijа 4

1

1

3

SL-24

Slikаnje 1

6

4

10

SL-25

Grаfikа 4

2

1

4

SL-26

Slikаrskа tehnologijа 4

2

1

4

SL-27

Vаjаnje 2

2

1

4

SL-28

Izborni predmet 2

2

0

2

UKUPNO

     

30

Izborni predmeti:

Strani jezik 1 ili 2

Osnovi menadžmenta

Psihologija

Sociologija

Pedagogija

Didaktika

 

Treća godina – Peti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

SL-29

Istorijа umjetnosti 5

2

0

3

SL-30

Slikаnje 2

6

4

10

SL-31

Intermedijа 1

6

1

3

SL-32

Konzervаcijа i restаurаcijа 1

4

2

8

SL-33

Zidno slikаrstvo 1

2

1

4

SL-34

Izborni predmet 3

2

0

2

UKUPNO

     

30

 

Treća godina – Šesti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

SL-35

Istorijа umjetnosti 6

2

0

3

SL-36

Slikаnje 3

6

4

10

SL-37

Intermedijа 2

6

1

3

SL-38

Konzervаcijа i restаurаcijа 2

4

2

5

SL-39

Zidno slikаrstvo 2

2

1

4

SL-40

Zаvršni rаd

2

0

5

UKUPNO

     

30

Izborni predmet:

Metodika likovnog obrazovanja

Menadžment lјudskih resursa

Pravna zaštita kulturnih dobara

 

Nаpomenа: Studenti reаlizuju zаvršni rаd iz oblаsti odаbrаnog specijаlističkog predmetа, i ostvаruju 5 ECTS bodova. Zаvršni rаd sаstoji se od teorijskog obrаzloženjа i zаvršne izložbe (prezentаcije). Odbrаnа zаvršnog rаdа je jаvnа.

 

USLOVI ZA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM SLIKARSTVO

– OSNOVNE STUDIJE –

 

Polaganje ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti kandidata regulisaće se posebnim Pravilnikom koji će donijeti Senat Nezavisnog univerziteta Banja Luka.

 

Opšti uslovi su:

 

1)

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Diploma o završenoj četverogodišnjoj srednjoj
 • Dvije fotografije
 • Nostrifikaciju diplome za lica koja su prethodno obrazovanje stekla u inostranstvu)
 • Uvjerenje o položenim ispitima i nastavni plan iprogram studija ( za lica koja vrše prepis sa druge visokoškolske ustanove na NUBL)

2)

 • 2 crteža po modelu- portret u prirodnoj veličini
 • 2 studije po modelu- cijela figura
 • 2 slike (akvarel, tempera, akril)
 • 2 table crteža malog formata (tuš, pero, četkica, olovka i ostali crtački materijali)

 

Poseban uslov je dopunski ispit:

 

 • Test opšte i likovne kulture i
 • Praktični dio dopunskog ispita:
  1. dan (8 časova) crtanje – mrtva priroda
  2. dan (6 časova) slikanje – mrtva priroda
  3. dan (6 časova) slikanje – mrtva priroda

Upisnu kvotu za upis studenata na studijske programe, za svaku akademsku godinu, određuje organ nadležan za oblast visokog obrazovanja u Vladi Republike Srpske.

 

Stranci se mogu upisati na studijski program Slikarstvo pod istim uslovima kao i državljani Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine, ako pruži dokaz o poznavanju jednog jezika konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine, odnosno o poznavanju jezika na kojem se izvodi nastava.

Akаdemski nаziv: Master slikarstva

 

Prva godina – Prvi semestar

Šifra predmeta

Predmet

P

V

U

ECTS

DSL-001

Slikarstvo – metode umjetničkog istraživanja 1

4

4

2

12

DSL-002

Istorija umjetnosti – savremene tendencije umjetnosti XX i XXI vijeka 1

2

0

3

5

DSL-003

Teorija umjetnosti sa estetikom 1

2

0

3

5

Izborni predmet 1

DSL-004.1

Istraživanje u crtežu 1

3

2

2

5

DSL-004.2

Skulptura u materijalu 1

DSL-004.3

Digitalna umjetnost 1

Izborni predmet 2

DSL-005.1

Metodika likovne umjetnosti i stručna praksa 1 2 1 2 3
DSL-005.2 Pedagogija 1 2 1 2 3
DSL-005.3 Umjetnost, politika i teorija avangarde 2 2 0 2 3
DSL-005.4 Engleski 1 2 2 2 3
UKUPNO   15 6 10 30

 

Prva godina – Drugi semestar

Šifra predmeta

Predmet

P

V

U

ECTS

DSL-006

Slikarstvo – metode umjetničkog istraživanja 2

4

4

2

12

DSL-007

Istorija umjetnosti – savremene tendencije umjetnosti XX i XXI vijeka 2

2

0

3

5

DSL-008

Teorija umjetnosti sa estetikom 2

2

0

3

5

Izborni predmet 1

DSL-009.1

Istraživanje u crtežu 2

3

2

2

5

DSL-009.2

Skulptura u materijalu 2

       

DSL-009.3

Digitalna umjetnost 2

       

Izborni predmet 2

DSL-010.1

Metodika likovne umjetnosti i stručna praksa 2

2

1

2

3

DSL-010.2

Pedagogija 2

       

DSL-010.3

Umjetnost, politika i teorija avangarde 2

2

0

2

3

DSL-010.4

Engleski 2

2

2

2

3

UKUPNO

 

15

6

10

30

 

Druga  godina – Treći semestar

Šifra predmeta

Predmet

P

V

U

ECTS

DSL-011

Slikarstvo – metode umjetničkog istraživanja 3

4

4

2

12

DSL-012

Istorija umjetnosti – savremene tendencije umjetnosti XX i XXI vijeka 3

2

0

3

5

DSL-013

Teorija umjetnosti sa estetikom 3

2

0

3

5

Izborni predmet 1

DSL-014.1

Zidno slikarstvo 1

3

2

2

5

DSL-014.2

Osnove savremene skulptorske prakse 1

DSL-014.3

Prošireni prostor slike 1

Izborni predmet 2

DSL-015.1

Konzervacija i restauracija 1

2

1

2

3

DSL-015.2

Novomedijske umjetničke prakse 1

DSL-015.3

Umjetnost u javnom prostoru 1

UKUPNO

 

15

6

8

30

 

Druga  godina – Četvrti semestar

Šifra predmeta

Predmet

P

V

U

ECTS

DSL-016

Slikarstvo – metode umjetničkog istraživanja 4

4

4

2

12

DSL-017

Istorija umjetnosti – savremene tendencije umjetnosti XX i XXI vijeka 4

2

0

3

4

DSL-018

Teorija umjetnosti sa estetikom 4

2

0

3

4

Izborni predmet 1

DSL-019.1

Zidno slikarstvo 2

3

2

2

3

DSL-019.2

Osnove savremene skulptorske prakse 2

DSL-019.3

Prošireni prostor slike 2

Izborni predmet 2

DSL-020.1

Konzervacija i restauracija 2

2

1

2

2

DSL-020.2

Novomedijske umjetničke prakse 2

DSL-020.3

Umjetnost u javnom prostoru 2

DSL-021

Završni master rad

0

0

0

5

UKUPNO

 

15

6

8

30

 

Napomena: Student je dužan kroz semestar sakupiti 30 ECTS , tj. do kraja akademske godine student je dužan sakupiti 60 ECTS, što podrazumijeva položene sve obavezne i onoliko izbornih predmeta koji zajedno s obaveznim ispunjavaju kvotu od sakupljenih 30 ECTS bodova po semestru (odnosno 60 ECTS  po godini). Student u narednu godinu prelazi sa sakupljenim ukupnim brojem od najmanje 45 ECTS bodova.

 

USLOVI ZA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM SLIKARSTVO

– MASTER STUDIJE –

 

Uslovi upisa na studije drugog ciklusa propisani su Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske, Statutom Nezavisnog univerziteta Banja Luka i Pravilnikom o upisu na studije drugog ciklusa.

 

Opšti uslovi upisa:

 

1)

 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Dvije fotografije,
 • Diplomu o završenom prethodnom prvom ciklusu studija (za master studij završenim osnovnim, odnosno studijama prvog ciklusa)
 • Nostrifikaciju diplome za lica koja su prethodno obrazovanje stekla u inostranstvu,
 • Uvjerenje o položenim ispitima, nastavni plan i program studija (za lica koja vrše prepis sa druge visokoškolske ustanove na NUBL),

2)

 • Motivaciono pismo
 • Biografija sa spiskom dosadašnjih izložbi
 • Umjetnički portfolio sa osnovnih studija
 • Mapa reprezentativnih radova
 • Predlog umetničkog projekta

 

Upisnu kvotu za upis studenata na studijske programe, za svaku akademsku godinu, određuje organ nadležan za oblast visokog obrazovanja u Vladi Republike Srpske. Stranci se mogu upisati na studijski program Slikarstvo pod istim uslovima kao i državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine ako pruži dokaz o poznavanju jednog jezika konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine,  odnosno o poznavanju jezika na kojem se izvodi nastava.  Odluku o broju upisanih studenata u novoj školskoj godini donosi Upravni odbor Univerziteta.

II ciklus

Drugi ciklus studija SLIKARSTVO

 

Prva  godina – prvi semestar

 

Broj časova

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

P

V

U

ECTS

DSL-001

Slikarstvo – metode umjetničkog istraživanja 1

4

4

2

12

DSL-002

Istorija umjetnosti – savremene tendencije umjetnosti XX i XXI vijeka 1

2

0

3

5

DSL-003

Teorija umjetnosti sa estetikom 1

2

0

3

5

                        Izborni predmet / Grupa 1.

 

DSL-004.1

Istraživanje u crtežu 1

 

3

 

 

2

 

 

2

 

 

5

 

DSL-004.2

Skulptura u materijalu 1

DSL-004.3

Digitalna umjetnost 1

                        Izborni predmet / Grupa 2.

 

DSL-005.1

Metodika likovne umjetnosti i stručna praksa 1

 

2

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

DSL-005.2

Pedagogija 1

DSL-005.3

Umjetnost, politika i teorija avangarde 2

2

0

2

3

DSL-005.4

Engleski 1

2

2

2

3

UKUPNO:

15

6

10

30

 

Prva godina –  Drugi semestar

 

Broj časova

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

P

V

U

ECTS

DSL-006

Slikarstvo – metode umjetničkog istraživanja 2

4

4

2

12

DSL-007

Istorija umjetnosti – savremene tendencije umjetnosti XX i XXI vijeka 2

2

0

3

5

DSL-008

Teorija umjetnosti sa estetikom 2

2

0

3

5

                        Izborni predmet

 

DSL-009.1

Istraživanje u crtežu 2

3

2

2

5

DSL-009.2

Skulptura u materijalu 2

DSL-009.3

Digitalna umjetnost 2

                         Izborni predmet

 

DSL-010.1

Metodika likovne umjetnosti i stručna praksa 2

2

1

2

3

DSL-010.2

Pedagogija 2

DSL-010.3

Umjetnost, politika i teorija avangarde 2

2

0

2

3

DSL-010.4

Engleski 2

2

2

2

3

UKUPNO:

15

6

10

30

 

Druga  godina – Treći semestar

 

Broj časova

 

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

P

V

U

ECTS

011.

DSL-011

Slikarstvo – metode umjetničkog istraživanja 3

4

4

2

12

012.

DSL-012

Istorija umjetnosti – savremene tendencije umjetnosti XX i XXI vijeka 3

2

0

3

5

013.

DSL-013

Teorija umjetnosti sa estetikom 3

2

0

3

5

014.

                      Izborni predmet

 

DSL-014.1

Zidno slikarstvo 1

3

2

2

5

DSL-014.2

Osnove savremene skulptorske prakse 1

DSL-014.3

Prošireni prostor slike 1

015.

                       Izborni predmet

 

DSL-015.1

Konzervacija i restauracija 1

2

1

2

3

DSL-015.2

Novomedijske umjetničke prakse 1

DSL-015.3

Umjetnost u javnom prostoru 1

 

UKUPNO:

15

6

8

30

 

Druga  godina – Četvrti semestar

 

Broj časova

 

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

P

V

U

ECTS

016.

DSL-016

Slikarstvo – metode umjetničkog istraživanja 4

4

4

2

12

017.

DSL-017

Istorija umjetnosti – savremene tendencije umjetnosti XX i XXI vijeka 4

2

0

3

4

018.

DSL-018

Teorija umjetnosti sa estetikom 4

2

0

3

4

019.

                       Izborni predmet

 

DSL-019.1

Zidno slikarstvo 2

3

2

2

3

DSL-019.2

Osnove savremene skulptorske prakse 2

DSL-019.3

Prošireni prostor slike 2

020.

                       Izborni predmet

 

DSL-020.1

Konzervacija i restauracija 2

2

1

2

2

DSL-020.2

Novomedijske umjetničke prakse 2

DSL-020.3

Umjetnost u javnom prostoru 2

021.

DSL-021

Završni master rad

0

0

0

5

 

 

15

6

8

30

 

 

Student je dužan kroz semestar sakupiti 30 ECTS , tj. do kraja akademske godine student je dužan sakupiti 60 ECTS, što podrazumijeva položene sve obavezne i onoliko izbornih predmeta koji zajedno s obaveznim ispunjavaju kvotu od sakupljenih 30 ECTS bodova po semestru (odnosno 60 ECTS  po godini).

Student u narednu godinu prelazi sa sakupljenim ukupnim brojem od najmanje 45 ECTS bodova.

III ciklus